Obchodní podmínky

Společnost FIN GRES s.r.o., IČ: 254 04 971, DIČ: CZ25404971, se sídlem Liberec 3, Mrštíkova 399/2a, PSČ 460 07
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15699
email: info@fingres.cz
vydává tyto

1.     VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu www.mozaiky.net:

1.1.   Společnost FIN GRES s.r.o. (dále jen „prodávající“) je provozovatelem internetového obchodu www.mozaiky.net (dále jen „E-shop“), jehož předmětem je zejména prodej obkladových materiálů, event. mozaiek (dále také jen „zboží“).

1.2.   Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z obchodů uzavřených skrze E-shop, se řídí právním řádem České republiky a v jeho mezích těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“). Tyto VOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ”) a tvoří nedílnou součást každé jednotlivě uzavřené kupní smlouvy.

1.3.   V případě, že je smluvní stranou kupní smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP ustanoveními ObčZ a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). V případě, že smluvní stranou není spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami ustanoveními ObčZ.

2.   UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.   Návrh dodání zboží prezentovaného na stránkách E-shopu je návrhem na uzavření kupní smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

2.2.   Objednávka ze strany kupujícího představuje přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. Objednávka ze strany kupujícího obsahující jakékoli, i nepodstatné, dodatky, odchylky od podmínek návrhu, výhrady, omezení či jiné změny je novým návrhem na uzavření smlouvy.

2.3.   Prodávající elektronicky potvrdí kupujícímu obdržení závazné objednávky.

2.4.   Samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku odeslání závazné objednávky prodávajícímu (vložením zboží do košíku a dokončením objednávky).

2.5.   Práva a povinnosti prodávajícího z uzavřené kupní smlouvy vznikají prokazatelným doručením závazné objednávky prodávajícímu. Pokud bude objednávka novým návrhem na uzavření kupní smlouvy, je kupní smlouva uzavřena okamžikem přijetí nového návrhu kupujícího prodávajícím.

3.     KUPNÍ CENA

3.1.   Kupní cena odpovídá kupní ceně zboží zveřejněné v E-shopu, resp. v košíku kupujícího. Doprava zboží není součástí kupní ceny zboží. Bližší platební a cenové podmínky jsou uvedeny v sekci E-shopu O nákupu. Sekce E-shopu „O nákupu“ tvoří součást těchto VOP.

3.2.   Prodávajícímu je vyhrazeno právo změnit cenu zboží v případě jejího chybného uvedení, technické chyby, pochybení personálu a jiné objektivní příčiny nesprávně uvedené ceny.

3.3.   Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případě, že se bude jednat o chybu v uvedené jednotce, než za kterou se produkt standardně prodává.

4.     PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1.   Povinnosti prodávajícího vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména ze ZOS a ObčZ, vůči jiným subjektům zejména z ObčZ.

4.2.   Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží a umožní mu nabýt ke zboží vlastnické právo.

4.3.   Prodávající si s ohledem na zvláštní povahu zboží spočívající v jeho ruční a nesériové výrobě vyhrazuje právo na změnu technických parametrů zboží bez předchozího upozornění.

4.4.   Po odstoupení kupujícího od smlouvy provede prodávající posouzení tohoto odstoupení od smlouvy bez zbytečných odkladů. Nejdéle do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy budou navráceny finanční prostředky. Prodávající však není povinen vrátit finanční prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5.   Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující odmítne objednané zboží převzít.

4.6.   Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, stane-li se plnění nemožné, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že nastane některá ze zmíněných situací, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že se kupující a prodávající nedohodnou na novém plnění, navrátí prodávající případné předem uhrazené finanční prostředky kupujícímu bez zbytečného odkladu.

4.7.   Dodací podmínky jsou uvedeny v sekci E-shopu Doprava a O nákupu. Sekce E-shopu „Doprava“ tvoří součást těchto VOP.

5.     PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

5.1.   Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

5.2.   Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Opožděné oznámení vad zboží může být důvodem pro zamítnutí reklamace. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškození zásilky při dodání. Vnější nepoškození zásilky při dodání je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

5.3.   Do přepravního dokladu musí kupující uvést své výhrady k dodané zásilce.

5.4.   Práva a povinnosti kupujícího jsou dále specifikovány v sekcích E-shopu O nákupuDoprava, Reklamace  a Poradenství, případně jsou obsahem obecně závazných právních předpisů. Obsah sekce E-shopu „Poradenství“ tvoří součást těchto VOP.

6.     ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POMOCI PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU

6.1.   V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ObčZ má kupující – spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, popř. převzetí poslední dodávky zboží v případě, kdy je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí. V případě, že se kupující rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, je povinen na své náklady objednané zboží zaslat či jinak doručit zpět na adresu prodávajícího, která je uvedena na přiloženém daňovém dokladu. Přitom je kupující povinen dodržet tyto podmínky:

a)        zboží, které bude kupující z důvodu odstoupení od kupní smlouvy odesílat zpět na adresu prodávajícího, musí být zabaleno v původním obalu (pokud se jednalo o speciální obal), nesmí jevit známky byť i jednoho použití, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi a všemi ostatními doklady, které kupující spolu se zbožím obdržel. Zboží musí být předáno či zasláno ve lhůtě 14 dnů stanovené zákonem, případně ve lhůtě prodloužené prodávajícím. Kupujícímu je zakázáno zasílat zboží na dobírku.

b)        Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje zejména  na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele, jak uvedeno dále.

c)         Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy oznámení o tomto odstoupení prodávajícímu odesláno.

d)        V případě nesplnění podmínky pod bodem a) věta první dochází k platnému odstoupení od kupní smlouvy, avšak kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nevyhovujícího nakládání s tímto zbožím. Zpětvzetí odstoupení od kupní smlouvy je podmíněno souhlasem prodávajícího.

e)        V případě nesplnění podmínky pod bodem b) nebo c) nedochází k platnému odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající má v tomto směru právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

f)         Zboží při odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat doporučeně. V zájmu kupujícího je zboží při odeslání vždy pojistit. Vzhledem k povaze zboží prodávaného skrze E-shop (např. křehké skleněné mozaiky) je v zájmu kupujícího, aby zboží vracel primárně osobně do skladu prodávajícího na adrese - FIN GRES s.r.o., Areál ČSAD - EXPRES VAN - Hala č. 1, České mládeže 594/33 460 06 Liberec 6.

6.2.   Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy také v případě, kdy prodávající podstatným způsobem zvýší cenu zboží, kterou spotřebitel dosud neuhradil, a to bezodkladně poté, co se o takovém zvýšení dozvěděl.

6.3.   Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží, stejným způsobem, jakým byla zaplacena kupní cena, pokud se s kupujícím nedohodne jinak, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit zaplacenou kupní cenu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže spotřebitel zvolil při koupi jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.4.   Ustanovení § 1829 odst. 1 ObčZ však nepředstavuje možnost bezplatného vypůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není objektivně možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud bylo vrácené zboží již užíváno, je opotřebeno či poškozeno, třeba jen částečně, čímž došlo ke snížení jeho ceny, odpovídá kupující prodávajícímu za snížení hodnoty zboží. Prodávající je oprávněn započíst si svou pohledávku na zaplacení náhrady za snížení ceny zboží proti pohledávce spotřebitele na vrácení kupní ceny. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

6.5.   Můžete si stáhnout formulář, vytisknout, vyplnit a zaslat na naši adresu. Formulář ke stažení je k dispozici v PDF zde.

7.     OMEZENÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

7.1.   I přesto, že kupující splní všechny uvedené náležitosti, nemusí být odstoupení od smlouvy a vrácení zboží přípustné. To platí v případě, kdy prodávající objednává u svého dodavatele zboží, případně zboží sám registruje, přímo pro konkrétního kupujícího, v přesně stanoveném množství a parametrech na výslovné přání kupujícího, a nemůže ho v případě odstoupení od smlouvy prodat nikomu jinému, tj. takové zboží je pro prodávajícího dále neupotřebitelné. V případě zájmu o odstoupení od smlouvy je kupující povinen kontaktovat prodávajícího prostřednictvím, kde s ním budou dohodnuty všechny podrobnosti takového obchodu. Více informací, jakož i práv a povinností, se nachází v sekci E-shopu O nákupu, resp. v podsekci Zboží na objednávku.

8.     JAKOST PŘI PŘEVZETÍ, REKLAMACE A ZÁRUKA

8.1.   Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí kupujícím nemá vady (dále také „jakost při převzetí“). To v případě kupujícího-spotřebitele zejména znamená, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, dále že se věc hodí k účelu, který prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, pokud takto jakost nebo určení bylo smluveno (což u zboží prodávajícího neplatí), dále že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.2.   Prodávající dodává svojí povahou luxusní zboží, které je v řadě případů vyráběno ručně a nejedná se o sériovou výrobu. Každý jednotlivý kus zboží je originál a má specifické vlastnosti. K vlastnostem zboží nabízeného skrze E-shop je více uvedeno v sekci E-shopu Poradenství. Uzavřením kupní smlouvy dle těchto VOP kupující akceptuje upozornění a doporučení prodávajícího, která se týkají zvláštních vlastností zboží a mají vliv na posouzení jakosti při převzetí.

8.3.   Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího již okamžikem odeslání zboží prodávajícím kupujícímu (okamžikem předání zboží k přepravě). V případě kupujícího-spotřebitele přechází nebezpečí škody na zboží teprve v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

8.4.   Jakost zboží při převzetí, vady zboží, práva a povinnosti kupujícího spojená s uplatňování práv z vadného plnění a ze záruky za jakost zboží nakoupeného skrze E-shop, se řídí reklamačním řádem a záručními podmínkami, které jsou na E-shopu k dispozici v sekci E-shopu Reklamace. Reklamační řád a záruční podmínky tvoří součást těchto VOP a uzavřením kupní smlouvy skrze E-shop jej kupující akceptuje.

9.     OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

9.1.   K tomu, aby mohl kupující provést nákup zboží v E-shopu, je nutné, aby prodávajícímu sdělil osobní údaje, o které bude požádán při uskutečnění objednávky zboží v E-shopu. Jedná se o údaje nezbytné pro účely plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník e-shopu, nebo může jít o zpracování pro účely splnění právní povinnosti, která se na provozovatele e-shopu vztahuje (typicky např. podání kontrolního hlášení).

9.2.   Prodávající se zavazuje, že s osobními údaji kupujících bude zacházet v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation).

9.3.   Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

9.4.   Bližší informace o nakládání s osobními údaji jsou k dispozici v sekci E-shopu Ochrana osobních údajů.

10.  ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

10.1. Uzavřením kupní smlouvy kupující závazně potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na existenci a závaznost těchto VOP je kupující vždy dostatečně upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má plnou možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP představují nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu.

10.2. Uzavřenou kupní smlouvu prodávající archivuje za účelem jejího úspěšného splnění a zavazuje se jí nezpřístupnit třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření kupní smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání v E-shopu a kupujícímu je tak dána možnost před vlastním provedením objednávky tyto zkontrolovat a případně provést opravu. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách E-shopu a je tak s nimi kupujícímu umožněna volná dispozice.

10.3. Pokud dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu. Příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: www.adr.coi.cz

10.4. Tyto VOP jsou platné od 1.10.2022

FIN GRES s.r.o.