Reklamace

Společnost FIN GRES s.r.o., IČ: 254 04 971, DIČ: CZ25404971, se sídlem Liberec 15, V Horách 842, PSČ 460 15 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15699 email: info@fingres.cz vydává tento

1. REKLAMAČNÍ ŘÁD A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY internetového obchodu www.mozaiky.net:

1.1. Tento reklamační řád a záruční podmínky (dále jen „reklamační řád“) E-shopu jsou nedílnou součástí VOP, které jsou umístěny v sekci E-shopu Obchodní podmínky. Tento reklamační řád přebírá pojmosloví VOP. Prodávající vymezuje práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy uzavírané přes E-shop, spojené s reklamačním řízením, tedy uplatňováním práv z vadného plnění a zárukou za jakost zboží.

2. POVAHA ZBOŽÍ A VADNÉ PLNĚNÍ

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží v době okamžiku přechodu nebezpečí na věci nemá vady.
2.2. Prodávající dodává svojí povahou luxusní zboží, které je v řadě případů vyráběno ručně a nejedná se o sériovou výrobu. Každý jednotlivý kus zboží je originál a má specifické vlastnosti. Z tohoto důvodu vyžaduje zboží také specifickou péči, ochranu, manipulaci a instalaci. K vlastnostem zboží nabízeného skrze E-shop je více uvedeno v sekci E-shopu Poradenství a v Montážních návodech zboží, které se nachází na kartách jednotlivého zboží. Uzavřením kupní smlouvy dle VOP kupující akceptuje upozornění a doporučení prodávajícího, která se týkají zvláštních vlastností zboží a mají vliv na posouzení jakosti při převzetí.
2.3. Proto, není-li výslovně ujednáno jinak, platí, že:

  1. veškeré vzorky a veškerá obrazová dokumentace, které jsou zveřejněny na E-shopu nebo jiným způsobem nebo které prodávající zašle kupujícímu (dále jen „vzorky“), jsou pouze ilustrační a indikativní, nejedná se tak o vzorky ve smyslu § 2096 ObčZ,
  2. pokud zboží co do odstínů, struktury nebo jiných obdobných vlastností přesně neodpovídá vzorkům, nejedná se o vadu zboží a vadné plnění,
  3. skutečné rozměry některých výrobků (zboží) se mohou od deklarovaných lišit v rámci příslušných norem, aniž by se jednalo o vadu zboží a vadné plnění,
  4. vady zboží vzniklé používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými u každého z výrobků nejsou vadným plněním,
  5. vady zboží vzniklé neodbornou instalací, neodbornou manipulací, obsluhou, úpravou nebo zásahem, nevhodným skladováním, nedodržením technologických pokynů výrobce při aplikaci, nebo zanedbáním péče o zboží nejsou vadným plněním.

2.4. Vadným plněním není ani běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
2.5. V případě, že má zboží vadu v době přechodu nebezpečí na věci, má kupující práva z vadného plnění.
2.6. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Opožděné oznámení vad zboží může být důvodem pro zamítnutí reklamace.
2.7. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškození zásilky při převzetí. Proto je kupující povinen zásilku pečlivě zkontrolovat ještě před podpisem přepravního listu / předávacího protokolu dopravce.

3. ZÁRUKA

3.1. Prodávající poskytuje kupujícímu – spotřebiteli záruku za jakost v délce 24 měsíců od převzetí zboží, není-li písemně sjednáno či v reklamě nebo na obale zboží stanoveno jinak či není-li jinak stanoveno příslušnými právními předpisy (dále jen „záruční doba“).
3.2. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se však na výrobky po uplynutí jejich životnosti či opotřebení v důsledku používání, jakož i na zboží instalované neodborně či v rozporu s návodem nebo jinými pokyny prodávajícího (viz. předchozí článek).
3.3. V případě, že se na věci v záruční době vyskytne vada, má kupující – spotřebitel stejná práva jako v případě vadného plnění.

4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

4.1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
4.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.

4.3. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen odstranění vady či výměnu té konkrétní součásti.
4.4. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva dle odstavců 4.6. až 4.8.
4.5. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
4.6. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
4.7. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.
4.8. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu kompletní zboží včetně veškerého příslušenství.

5. REKLAMACE

5.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na věci a která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále také „doba pro uplatnění práv z vadného plnění“). Vyskytne-li se vada v prvních 6 měsících od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující – spotřebitel je dále oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v záruční době.
5.2. Záruční doba pro uplatnění práv z vad, které vzniknou až po převzetí zboží, i doba pro uplatnění práv z vadného plnění, tedy vad, které mělo zboží již v době přechodu nebezpečí na věci, začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Obě doby se prodlužují o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení a po kterou byla vada prodávajícím odstraňována.
5.3. Vyskytne-li se u zboží vada v záruční době či době pro uplatnění práv z vadného plnění, má kupující právo vadu reklamovat, a to bez zbytečného odkladu přímo u prodávajícího, a to písemně na adrese: FIN GRES s.r.o., Vítězná 649/17, 46001 Liberec 1 , formou e-mailu na adrese: info@mozaiky.net nebo osobně v sídle firmy - FIN GRES s.r.o., Vítězná 649/17, 46001 Liberec 1.
5.4. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po objevení vady. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
5.5. Kupující je povinen při uplatnění reklamace předložit daňový doklad, případně doklad o zakoupení zboží, se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění reklamace (zejm. název zboží, cena, množství).
5.6. Oprávněnost reklamace je oprávněn posoudit prodávající, případně nezávislý posuzovatel.
5.7. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, včetně uvedení adresy, na kterou je kupující povinen reklamované zboží doručit (dále jen „reklamační protokol“). Pokud kupující výrobek v rámci reklamace zaslal prodávajícímu přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.
5.8. Kupující je povinen reklamované zboží dodat k vyřízení reklamace neprodleně po vystavení reklamačního protokolu. Nestane-li se tak do 5 kalendářních dnů, reklamace bude stornována a celý proces se bude muset opakovat. Při zasílání reklamovaného zboží prostřednictvím přepravní služby je kupující povinen jej zabalit tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození.
5.9. Kupující je povinen zaslat zboží doporučeně. V zájmu kupujícího je zboží při odeslání vždy pojistit. Vzhledem k povaze zboží prodávaného skrze E-shop (např. křehké skleněné mozaiky) je v zájmu kupujícího, aby zboží dovezl primárně osobně do místa určeného pro osobní odběr.
5.10. Prodávající, případně jím pověřená osoba, musí o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží a potřebná k odbornému posouzení vady. Kupujícímu – spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující – spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 občanského zákoníku. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu – spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu – podnikateli.
5.11. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.
5.12. Kupující je v případě potřeby povinen umožnit inspekci zboží dříve, než dojde k jeho demontáži, a to z důvodu posouzení, zda byly dodrženy závazné pokyny pro montáž daného zboží, vydané výrobcem zboží. Kromě toho si prodávající ponechává právo nezávisle vyšetřit okolnosti vzniku vady, včetně kontroly.
5.13. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím v uplatněné reklamaci. Pro uvedení závady prodávající doporučuje písemnou formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace.
5.14. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací zboží, zejména poštovného na zaslání reklamace. Kupující je povinen vždy využít nejekonomičtější způsob a druh nákladů. Mezi vynaložené a hrazené náklady nepatří cesta vozem pro uplatnění reklamace, expresní přeprava dopravcem, náklady spojené s demontáží a opětovnou montáží zboží v dispozici kupujícího a další obdobné náklady. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
5.15. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Prodávající není povinen ověřovat, jestli informaci o ukončení reklamace kupující přijal.
5.16. Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace. Současně bude zboží předané do reklamace, ať už opravené či vyměněné v případě jejího uznání, nebo neopravené při zamítnutí, k dispozici v provozovně, kde byla reklamace uplatněna.
5.17. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit reklamační protokol, který obdržel při přijetí o zboží do reklamace, popř. je povinen prokázat svoji totožnost.

Tento reklamační řád je platný od 1.10.2022
FIN GRES s.r.o.